Regimul deşeurilor

Publicata Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, astfel principalele modificari aduse de actul administrativ de mediu, sunt prezentate in cele ce urmeaza:

 • Este considerat subprodus,şi nu deşeu, o substanţă sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producţie al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanţe sau a respectivului obiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este certă, fiind demonstrată prin existenţa unui contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării acestuia pentru întreaga cantitate generată;
 • La Articolul 6- Incetarea statutului de deseu: 1) Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, daca: b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză, dovedită prin existenţa unor contracte de vânzare-cumpărare, în vederea utilizării substanţelor sau obiectelor respective în termen de cel mult 180 de zile de la preluarea de la generatorul de deşeuri;
 • A fost introdus articolul : La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deşeu, prin intermediul laboratorului de referinţă sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deşeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.
 • ANPM : asigură, în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor de răspundere extinsă a producătorului: (ii) ca toate costurile de gestionare a deşeurilor să fie stabilite în mod transparent, prin publicarea structurii de costuri a fiecărui an fiscal încheiat pe website-ul propriu al fiecărei organizaţii de implementare a răspunderii extinse a producătorilor, cel târziu la data de 31 mai a anului următor.
 • Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.
  • Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.
 • Autoritatile publice locale: să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile
 • Autoritatile publice locale introduc şi sancţiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului de SALUBRITATE nu separă în mod corespunzător fluxurile de deşeuri stabilite
 • Este introdusa spre a fi sortata si colectata separat- fractia de , ulei vegetal uzat

FOARTE IMPORTANT SE MENTIONEAZA IN LEGISLATIE la ART 20- ELIMINAREA DESEURILOR:

 1. Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.
 2. Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

PRODUCATORII/GENERATORIII/IMPORTATORII si COLECTORII/RECICLATORII DE DESEURI TREBUIE SA:

 1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.
 2. Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel national
 3. Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice.

Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.

CONTRAVENTII si INFRACTIUNI:

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată:

 • eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte: neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase;

Au fost introduse definitiile pentru:

 • ascunderea – aşezarea deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor într-un loc în care să nu poată fi văzute şi/sau găsite, alta decât îngroparea;
 • îngroparea – ascunderea sau încercarea de ascundere în sol a deşeurilor;
 • aruncarea – debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor în locurile sau spaţiile, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea şi tratarea acestora;

Prin activitatea zilnica, ManagerdeMediu asigura tuturor clientilor, suportul necesar pentru implementarea noilor obligatii de mediu, conformarea cu autorizatia de mediu, conformarea autorizatiei integrate de mediu, evidenta gestiunii deseurilor, servicii de colectare deseuri, servicii de reciclare deseuri, servicii de asigurare a trasabilitatii deseurilor colectate, respectarea legislatiei de mediu.

Ce putem face pentru a reduce impactul deșeurilor

Există multe soluții și strategii pentru a reduce impactul deșeurilor în România. Iată câteva dintre cele mai importante:

 1. Reducerea deșeurilor la sursă

Prima și cea mai importantă strategie este reducerea deșeurilor la sursă. Aceasta înseamnă reducerea cantității de deșeuri produse de la început, prin implementarea unor politici și strategii de consum responsabil și sustenabil. De exemplu, putem să alegem produse cu ambalaje biodegradabile și să evităm produsele cu ambalaje inutile.

 1. Reciclarea și reutilizarea deșeurilor

Reciclarea și reutilizarea deșeurilor reprezintă o soluție excelentă pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului înconjurător. Aceste strategii permit să se folosească deșeurile ca resurse pentru a produce noi produse și materiale, reducând astfel cantitatea de deșeuri care ajung la gropile de gunoi.

 1. Implementarea unui sistem eficient de colectare a deșeurilor

Pentru a putea recicla și reutiliza deșeurile, este important să avem un sistem eficient de colectare a deșeurilor. Acest sistem trebuie să fie bine organizat și să ofere posibilitatea de colectare separată a deșeurilor, astfel încât să se poată recicla cât mai multe materiale.

 1. Educația și conștientizarea publicului

Este important să educăm și să conștientizăm publicul cu privire la importanța reducerii deșeurilor și a reciclării. Acest lucru poate fi realizat prin campanii de informare, programe de educație în școli și universități și alte activități care să promoveze un comportament responsabil și sustenabil.

 1. Implementarea unor politici și reglementări solide

Guvernul și autoritățile locale pot juca un rol important în reducerea impactului deșeurilor prin implementarea unor politici și reglementări solide. Acestea pot include taxe pe deșeuri, subvenții pentru companiile care adoptă strategii de reciclare și reutilizare, restricții asupra deșeurilor periculoase și multe altele.

 1. Dezvoltarea unor tehnologii noi

Tehnologia poate juca, de asemenea, un rol important în reducerea impactului deșeurilor. Dezvoltarea de tehnologii noi, cum ar fi tehnologiile de reciclare și reutilizare, poate contribui semnificativ la reducerea cantității de deșeuri care ajung la gropile de gunoi și la protejarea mediului înconjurător.

Citeste si:

Legea nr. 181 din 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

Analiza de impact asupra Legii nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului care modifica LEGEA 211/2011 privind regimul deseurilor si OUG 195/2005 privind protectia mediului

Legea 181/2020 privind deseurile biodegradabile compostabile