Legislatie de Mediu

Legislatia de Mediu

Pagina de legislatie de mediu va ofera posibilitatea accesarii celor mai noi legi din domeniul protectiei mediului si posibilitatea descarcarii lor. Legislatia de mediu, armonizeaza si sustine conexiunea directa dintre activitatile cu impact asupra mediului si reglementarile actuale de mediu, optimizeaza lista de obligatii de mediu si asigura prezentarea limitelor specifice pe care operatorii economici trebuie sa le respecte in domeniile: gestionarea deseurilor, consultanta de mediu, protectiei calitatii apelor de suprafata, evaluarea de impact a activitatilor de mediu, procedurile specifice de obtinere a diverselor autorizații de mediu, metode de gestionare eficienta a deseurilor de ambalaje si nu numai.
Activitatea de consultanta de mediu, implica si activitate de analiza impactului de mediu la schimbarile legislative din domeniul protectiei mediului, analiza impactului schimbarilor legislative de mediu si compararea pachetelor de legislatie de mediu, analiza noilor schimbari legislative din domeniul protectiei mediului cat si elaborarea de documente raspuns pentru clientii care asigura interfata producator-autoritate de reglementare in domeniul protectiei mediului.

procedura viza mediu

NTPA-001 din 2002-Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20.03.2002.

Art.1.- (1) In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea in receptorii naturali a apelor uzate urbane si industriale cu continut de substanţe poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului normativ. […]

Legea nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază republicarea 1 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 12.12.2011.

Art.1. – Prezenta lege reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena. […]

Legea nr. 301-2015 privind radioactivitatea din apa potabila

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 07.12.2015

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza calitatea apei potabile privind continutul de substante radioactive naturale si artificiale, stabileste valorile pentru parametrii de calitate, precum si frecventele si metodele de monitorizare si control al substantelor radioactive din apa potabila, in scopul protejarii sanatatii populatiei de riscul indus de prezenta substantelor radioactive din apa potabila.[…]

Legea nr. 263 din 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3602003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 07.10.2005

Art.1. – Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 2 se introduc doua articole noi, articolele 21 si 22, cu urmatorul cuprins: Substantele si preparatele chimice periculoase, in intelesul prezentei legi, sunt cele prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001. […]

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01.11.2013

Art.1.- Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.[…]

Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor

Republicarea 1 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28.03.2014

Art. 1. – Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora. […]

regimul deseurilor

Hotărârea nr. 621 din 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20.07.2005

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. (2) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase. […]

Hotărârea nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10.12.1997

Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 1231/2008, Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii” la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. […]

Hotărârea nr. 349 din 2005 privind depozitarea deşeurilor

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 10.05.2005

Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. […]

Legea apelor nr. 1071 din 1996

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08.10.1996

Art.1. – (1) Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. (11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare. […]

Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 28.06.2011

Art.1.- Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri. […]

Hotărârea nr. 1756 din 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22.01.2007

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte aplicarea standardelor referitoare la emisiile de zgomot, procedurile de evaluare a conformităţii, marcarea, documentaţia tehnică şi modul de colectare a datelor cu privire la emisiile de zgomot în mediu provenit de la echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, având ca scop buna funcţionare a pieţei interne în condiţii de protecţie a sănătăţii şi confortului oamenilor. […]

Hotărârea nr. 1403 din 2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 26.11.2007

Art.1. – Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. Art.2. -În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: – atenuare naturală – concept care include un ansamblu de condiţii şi fenomene geologice, fizice şi chimice ce produc în timp neutralizare sau scăderi ale concentraţiilor de poluanţi în mediul geologic;[…]

NEWS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Hotărârea nr. 1408 din 2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluării solului şi subsolului

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 23.11.2007

Art.1.- Prezenta hotărâre reglementează modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic.[…]

Hotărârea nr. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 05.08.2004

Art. 1. – (1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. […]

Hotărârea nr. 856 din 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05.09.2002

Art. 1. – (1) Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu. (2) Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora. […]

Hotărârea nr. 930 din 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 02.09.2005.

Art.1.- Se aprobă Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.-( 1) Documentaţiile tehnice întocmite pentru executarea captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă/minerală terapeutică sau pentru îmbutelierea apei potabile/minerale naturale cuprind şi măsurile pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară conform normelor prevăzute la art. 1, ca o condiţie obligatorie pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor. […]

Hotărârea nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 08.08.2007

(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. […]

Hotărârea nr. 188 din 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Forma consolidată astăzi, 27.09.2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20.03.2002

Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011*) Potrivit art. IV pct. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 210/2007, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor tehnice „Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane”, se completează. […]