Lucrările şi activităţile prevăzute mai jos, pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională Apele Române” şi unităţile aflate în subordine.

Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emise de Administraţia Naţională Apele Române şi unităţile aflate în subordine

Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele şi activităţile care se desfăşoară pe ape sau care au legătură cu apele sunt:

 • lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice;
 • lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;
 • lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor, injecţii de ape în subteran, alte asemenea lucrări;
 • construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare;
 • traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
 • amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.;
 • depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea;
 • lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor;
 • lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidrometrice, borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele;
 • lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei.
 • lucrări de închidere şi ecologizare a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale, precum şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, inclusiv monitorizarea postînchidere a acestora;
 • injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
 • planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu.
 • lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate.
 • lucrări şi instalaţii ce pot avea un potenţial major de poluare a resurselor de apă.

Documentaţiile elaborate pentru lucrările prevăzute, vor conţine prevederi care să asigure siguranţa în funcţionare şi exploatare a acestora, să asigure atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, precum şi respectarea prevederilor în vigoare ale Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României şi planurilor de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României.

Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepţia cazului în care proiectul deţine autorizaţie de construire aflată în termen de valabilitate.

Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.

Cu un personal adaptat si pregatit pentru elaborarea documentatiilor din domeniul apelor, echipa Managerdemediu vine in sprijinul proiectelor dvs si astfel poate realiza :

 • documentatii pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor
 • studii hidrologice si studii hidrogeologice;
 • studii de evaluare a impacului asupra corpurilor de apa – studii SEICA;
 • documentatii pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor;

Domeniile pentru care echipa ManagerdeMediu este autorizata pentru elaborarea de documentatii pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor, obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, Conform certificatului de autorizare pentru studii in domeniul apelor, sunt:

 • C- documentatii de gospodarire a apelor, studii de gospodarire a apelor;
 • D1– constructii si amenajari hidrotehnice si hidroenergetice, hidroamelioratii, depozite de deseuri menajere sau industriale (inclusiv documentatii pentru inchiderea depozitelor de deseuri menajere sau industriale), lucrari de traversare cursuri de apa: baraje, acumulari permanente sau nepermanente, derivatii hidrotehnice, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, lucrari de aparare impotriva actiunii distructive a apei, : indiguiri, aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare, depozite de deseuri menajere si industriale, iazuri de decantare, halde de steril, halde de  zguri, halde de cenusi,  halde de slamuri si namoluri, lucrari de inchidere a minelor si carierelor, lucrari de inchidere a depozitelor de deseuri menajere, lucrari de inchidere a depozitelor de deseuri industriale, lucrari de reconstructive ecologica a zonelor afectate, lucrari de constructii si instalatii care se executa pe malul marii, lucrari pentru consolidarea falezelor, lucrari pentru reabilitarea plajelor, lucrari care se executa pe fundul apelor marine, lucrari de traversari ale cursurilor de apa, aviz de gospodarirea apelor pentru poduri, aviz de gospodarirea apelor pentru conducte, aviz de gospodarirea apelor pentru drumuri, aviz de gospodarirea apelor pentru linii electrice, aviz de gospodarirea apelor pentru parcuri fotovoltaice, aviz de gospodarirea apelor pentru parcuri eoliene, aviz de gospodarirea apelor pentru statii de transformare, aviz de gospodarirea apelor pentru autostrazi, autorizatie de gospodarire a apelor pentru drumuri, obtinerea autorizatie de gospodarire a apelor pentru drumuri, autorizatie de gospodarire a apelor pentru autostrazi;
 • D2sisteme hidroedilitare: alimentari cu apa potabila, alimentari cu apa industriala, alimentari cu apa pentru irigatii, amenajari piscicole, lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a apelor, statii de epurare, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor,
 • D7– alte tipuri de lucrari care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele,

Echipa noastra, poate elabora documentatii de obtinere a avizului de gospodarire a apelor, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, studii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, studiul SEICA, studii de gospodarire a apelor, studii de impact asupra apelor, evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, studiu SEICA, documentatie tehnica pentru gospodarirea apelor.