Elaborarea Analizei DNSH si Elaborarea Auditului DNSH:

 • Elaborare Analiza DNSH – Anterior implementarii proiectului
 • Elaborare Audit DNSH – Ulterior implementarii proiectului

 

Partea 1 – Statele membre ar trebui să filtreze cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond. Pentru fiecare măsură, se prezinta care dintre obiectivele de mediu de mai jos, astfel cum sunt definite la articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „do no significant harm”).

 • Criteriul privind schimbarile climatice;
 • Criteriul privind adaptarea la schimbari climatice;
 • Criteriul privind utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
 • Criteriul privind prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora
 • Criteriul privind prevenirea si controlul poluarii aerului, apei sau al solului
 • Criteriul privind protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor;

 

Partea 2 – Statele membre ar trebui să furnizeze o evaluare de fond conform principiului DNSH în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări. Pentru fiecare măsură, se va raspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond:

 • Atenuarea schimbărilor climatice: Se preconizează că măsura va genera emisii semnificative de GES?  
 • Adaptarea la schimbările climatice: Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?  
 • Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine: Se preconizează că măsura va fi nocivă pentru:
  • Starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de supra față și subterane sau
  • Starea ecologică bună a apelor marine?  
 • Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:

Se preconizează că măsura:

 • (i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excep ția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse natura le (1)
 • în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate (2) sau
 • (iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară (3)?

Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți (4) în aer, apă sau sol? 

Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:

Se preconizează că măsura va fi: (i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bu nă (5) și reziliența ecosistemelor sau (ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?   

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (nr. 2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei nr. 2021/2139,în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (nr. 2020/852), pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei.

Este important de evidentiat faptul ca in finalul analizei DNSH trebuie sa fie obtinute concluziile, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) nr. 2020/852, respectiv:

 • atenuarea schimbărilor climatice;
 • adaptarea la schimbările climatice;
 • utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi a celor marine;
 • tranziţia către o economie circulară;
 • prevenirea şi controlul poluării;
 • protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.

 

Efectuarea unui pre-audit: procedura care presupune realizarea unei evaluari initiale a situatiei ce urmeaza a fi analizata si dezvoltarea unor linii directoare pentru a observa principalele aspecte ce necesita o atentie sporita.

Efectuarea procedurii de Audit „on-site” –prin realizarea/desfasurarea unei vizite complete in cadrul spatiului vizat de audit cat si punerea la dispozitie a documentelor specifice solicitate de expertul de mediu. De asemenea, aceasta etapa cuprinde si colectarea datelor necesare pentru audit si evaluarea acestora;

Etapa Procedurala post-audit: ce face referire la realizarea planului de actiuni si verificarea statusului implementarii recomandarilor rezultate din etapa procedurala de Audit on-site;

Gradul de indeplinire a obiectivelor – Audit

 • Reducerea consumului de energie (30% fata de situatia existenta anterior)
 • Reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) (30% fata de situatia initiala)

 

Echipa ManagerdeMediu, realizeaza studii DNSH, Audituri DNSH, elaborare audit dnsh, cat si planuri de masuri pentru proiectele, deja finantate pentru care au fost efectuate auditurile dnsh.